CD&T logo
 • English
 • Polski

Dyplomacja korporacyjna

Dbamy o Twoich interesariuszy

Corporate Diplomats & Translators

Zapewniamy wypracowane metody, organizację i specjalistów pracujących zgodnie z zasadami dyplomacji korporacyjnej.

Internacjonalizacja, globalizacja i dynamicznie zmieniające się rynki stawiają coraz wyższe wymagania małym i dużym firmom, pro­wa­dzą­cym swoją działalność w kraju i na świecie.

Uczestnicząc w międzynarodowych de­le­ga­cjach, spotkaniach i negocjacjach, jesteśmy świadkami wielu pojawiających się prob­le­mów związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, które potrafimy rozwiązać poprzez odpowiednie wdrożenia, szkolenia i przygotowanie głównych aktorów do działania na arenie krajowej i między­narodowej.

Zapewniamy wypracowane metody, or­ga­ni­zację i specjalistów pracujących zgodnie z za­sadami dyplomacji biznesowej i korporacyjnej, które we współczesnym świecie stają się niezbędnymi narzędziami tworzenia war­toś­ciowych relacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji.

Nasze usługi obejmują następujące obszary:
 

 • Identyfikacja i charakterystyka kluczowych interesariuszy; określenie ich mocnych i słabych stron, interesów i relacji, a także ich przekonań i postępowania, w tym integracja i aktualizacja danych
   
 • Wdrożenia systemów, procedur i kodeksów postępowania (np. CSR, etyka w biznesie, zarządzanie zespołami mieszanymi) oraz szkolenia z zakresu ich stosowania
   
 • Opiniowanie strategii komunikacyjnej w celu zdobycia zaufania interesariuszy
   
 • Zarządzanie negatywnym feedbackiem i tworzenie reputacji, w tym zarządzanie kryzysowe zgodnie z zasadami transparentności
   
 • Działania mające na celu podtrzymywanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji