CD&T logo
  • English
  • Polski
  • Deutsch
 

Nasi eksperci

Corporate Diplomats & Translators to eksperci najwyższej klasy

Anita Frankowiak

prof. nadzw. dr hab.n. humanistycznych

Prof. dr hab. Anita Frankowiak – praktyk biznesu, dyplomowany coach, ko­munikolog, specjalista ds. komu­nikacji międzykulturowej, kulturo­znaw­ca, sy­ne­r­golog, specjalista z za­kresu protokołu dyplomatycznego, trener z 25-letnią prak­tyką zawodową z międzynarodowym cer­ty­fi­katem Trans­forming Communi­cation™. Eks­pert merytoryczny w Insty­tucie Badań Edukacyjnych. Pełnomocnik Dyrek­tora In­sty­tutu Badań Edukacyjnych ds. Nauki i Rozwoju. Od 2019 r. Pełno­mocnik Pre­zydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej ds. Rozwoju Uczelni. W latach 2018–2020 Ekspert w Mi­­nis­ter­s­t­wie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w War­sza­wie.

Katarzyna Cichos

dr n. prawnych

Dr Katarzyna Cichos – specjalista z za­kresu prawa między­na­ro­dowego, prawa europejskiego i zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. Adiunkt na Wy­dziale Prawa i Ad­ministracji Uniwersytetu Kar­dy­na­ła Stefana Wyszyńskiego w War­szawie. W latach 2017–2019 pracownik Mi­nis­terst­wa Przedsiębiorczości i Tech­no­logii (De­par­ta­ment Handlu i Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej oraz De­par­ta­ment Spraw Euro­pej­skich). Wieloletni współ­pracownik or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych, w tym w ramach działań na rzecz dobrego rządzenia oraz rozwoju spo­łecznego na poziomie samo­rzą­do­wym. W latach 2014-2017 członek Rady Miasta w Sie­mia­nowicach Śląskich. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz Economic Diplomacy na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

Bożena Krawczuk

 

Właściciel Kancelarii Bezpieczeństwo Informacji, ekspert Business Centre Club, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą i innymi ustawami branżowymi. Pełni funkcje Inspektora ochrony danych w kilkunastu przedsiębiorstwach. Ma za sobą przeprowadzonych kilkaset audytów, wdrożeń systemu ochrony danych osobowych, których wartość wpływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami. Z wykształcenia jest fizykiem. Ukończyła liczne studia podyplomowe z zakresu ochrony danych.

Ewa Rogozińska

 

Ewa Rogozińska – ekspert z dziedziny dyplomacji korpo­racyjnej, CSR i ko­mu­ni­kacji między­kul­turowej ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji płci. Praktyk biznesu od 1994 r. Ukończyła Filologię angielską (Uni­wer­sy­tet Opolski), Ko­mu­ni­ka­cję i PR (Uniwer­sy­tet Ekonomiczny w Ka­to­wi­cach), Eco­nomic Diplomacy (Wyższa Szkoła Han­dlowa w War­szawie) oraz Psychologię społeczną (SWPS w War­sza­wie). W latach 1995–2001 była pra­cow­ni­kiem na­u­ko­wym i dydaktycznym na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Filologii An­giel­skiej. Nieustannie od roku 1994 jest także przedsiębiorcą; od 1998 r. jest tłumaczem przysięgłym ję­zy­ka angielskiego. Autorka publikacji naukowych i po­pu­larno­naukowych z za­kre­su kultury, komunikacji inter­per­so­nal­nej, w tym komunikacji międzykulturowej i inteligencji płci, a także etyki, etykiety i dyplomacji w biz­nesie. Ambasadorka Mię­dzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Adrianna Randak

 

Adrianna Randak – adwokat, doradca oraz pełnomocnik klientów w sprawach gospodarczych. Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktykę zaczęła jeszcze w okresie studiów prawniczych, współpracując z jedną z warszawskich kancelarii, w której zdobyła wszechstronne doświadczenie, obsługując zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego i publicznego oraz prawa spółek handlowych. Współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi. Jej pasją zawodową jest przedmiot równych praw oraz praw kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem egzekwowania tych praw w kontekście prawa pracy.

Anita Frankowiak

prof. nadzw. dr hab.n. humanistycznych

Prof. dr hab. Anita Frankowiak – praktyk biznesu, dyplomowany coach, ko­munikolog, specjalista ds. komu­nikacji międzykulturowej, kulturo­znaw­ca, sy­ne­r­golog, specjalista z za­kresu protokołu dyplomatycznego, trener z 25-letnią prak­tyką zawodową z międzynarodowym cer­ty­fi­katem Trans­forming Communi­cation™. Eks­pert merytoryczny w Insty­tucie Badań Edukacyjnych. Pełnomocnik Dyrek­tora In­sty­tutu Badań Edukacyjnych ds. Nauki i Rozwoju. Od 2019 r. Pełno­mocnik Pre­zydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej ds. Rozwoju Uczelni. W latach 2018–2020 Ekspert w Mi­­nis­ter­s­t­wie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w War­sza­wie.

Katarzyna Cichos

dr n. prawnych

Dr Katarzyna Cichos – specjalista z za­kresu prawa między­na­ro­dowego, prawa europejskiego i zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. Adiunkt na Wy­dziale Prawa i Ad­ministracji Uniwersytetu Kar­dy­na­ła Stefana Wyszyńskiego w War­szawie. W latach 2017–2019 pracownik Mi­nis­terst­wa Przedsiębiorczości i Tech­no­logii (De­par­ta­ment Handlu i Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej oraz De­par­ta­ment Spraw Euro­pej­skich). Wieloletni współ­pracownik or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych, w tym w ramach działań na rzecz dobrego rządzenia oraz rozwoju spo­łecznego na poziomie samo­rzą­do­wym. W latach 2014-2017 członek Rady Miasta w Sie­mia­nowicach Śląskich. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz Economic Diplomacy na Wyższej szkole Handlowej w Warszawie.

Bożena Krawczuk

Właściciel Kancelarii Bezpieczeństwo Informacji, ekspert Business Centre Club, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą i innymi ustawami branżowymi. Pełni funkcje Inspektora ochrony danych w kilkunastu przedsiębiorstwach. Ma za sobą przeprowadzonych kilkaset audytów, wdrożeń systemu ochrony danych osobowych, których wartość wpływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami. Z wykształcenia jest fizykiem. Ukończyła liczne studia podyplomowe z zakresu ochrony danych.

Ewa Rogozińska

 

Ewa Rogozińska – kspert z dziedziny dyplomacji korpo­racyjnej, CSR i ko­mu­ni­kacji między­kul­turowej ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji płci. Praktyk biznesu od 1994 r. Ukończyła Filologię angielską (Uni­wer­sy­tet Opolski), Ko­mu­ni­ka­cję i PR (Uniwer­sy­tet Ekonomiczny w Ka­to­wi­cach), Ego­nomic Diplomacy (Wyższa Szkoła Han­dlowa w War­szawie) oraz Psychologię społeczną (SWPS w War­sza­wie). W latach 1995–2001 była pra­cow­ni­kiem na­u­ko­wym i dydaktycznym na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Filologii An­giel­skiej. Nieustannie od roku 1994 jest także przedsiębiorcą; od 1998 r. jest tłumaczem przysięgłym ję­zy­ka angielskiego. Autorka publikacji naukowych i po­pu­larno­naukowych z za­kre­su kultury, komunikacji inter­per­so­nal­nej, w tym komunikacji międzykulturowej i inteligencji płci, a także etyki, etykiety i dyplomacji w biz­nesie. Ambasadorka Mię­dzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.