CD&T logo
  • English
  • Polski

Darmowy webinar

Parytety płci w biznesie – czas… START!

20 lutego 2024 r. godz. 19.00—20.00

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków

Zmiany wprowadzane powoli w kadrowej polityce korporacyjnej, odnoszące się do równości płci i zarządzania różnorodnością, zyskały ważne wsparcie w postaci dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. Dyrektywa ta stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonego pod względem płci i reprezentatywnego zarządzania w spółkach akcyjnych prywatnych i spółkach skarbu Państwa, podkreślając znaczenie różnorodności i inkluzywności w organach decyzyjnych.

Niezbędne elementy strategii równościowych

L

Równowaga płci w zarządach

Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie bardziej zróżnicowanej reprezentacji kobiet i mężczyzn wśród dyrektorów spółek giełdowych poprzez ustanowienie skutecznych środków, celem których jest przyspieszenie postępów w osiąganiu równowagi płci. Od 2017 do 2022 roku udział kobiet w zarządach spółek giełdowych kształtował się na poziomie od 10,6 do 11,9 procent.

L

Równe płace za tę samą pracę

Luka płacowa to procentowa różnica między przeciętnym godzinowym wynagrodzeniem pracujących kobiet i mężczyzn, mierzona jako procent wynagrodzenia mężczyzn. W Polsce kobiety zarabiają średnio o 800 zł mniej, czyli ok. 10,4% mniej niż mężczyźni zatrudnieni na podobnych stanowiskach. Według prognoz czas na wyrównanie płac zajmie ok. 130 lat.

L

Sprawozdawczość

Co roku spółki giełdowe będą zobowiązane do przekazywania odpowiednim organom informacji w sprawie reprezentacji płci w ich organach, z rozróżnieniem na dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych. Oprócz przedstawienia stanu równowagi płci na dzień sprawozdania spółki będą musiały także poinformować o podejmowanych środkach w celu doskonalenia demokratyzacji płci oraz niwelowania luk płacowych.

L

Skuteczna komunikacja płci

W komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami często dochodzi do nieporozumień, mylnych interpretacji, a przede wszystkim kobiety i mężczyźni mają inne oczekiwania wobec siebie nawzajem, wysyłają sobie sprzeczne sygnały i błędnie odczytują swoje intencje. Aby poprawić skuteczność komunikacji, należy poznać style komunikacyjne kobiet i mężczyzn i nauczyć się umiejętnie interpretować język ich kobiecej i męskiej kultury.

L

Zarzadzanie różnorodnością – mocne strony kobiet i mężczyzn

Zarządzanie różnorodnością z uwzględnieniem inteligencji płci to przede wszystkim świadomość wrodzonej natury kobiet i mężczyzn oraz zrozumienie i docenienie tych różnic, odrzucając założenie, że wszyscy jesteśmy tacy sami. To także akceptacja i umiejętne wykorzystanie odmiennych mocnych stron kobiet i mężczyzn we współpracy, realizacji planów i osiąganiu celów.

L

Czynniki motywacyjne kobiet i mężczyzn

Oprócz finansowych czynników motywacyjnych istnieje cały wachlarz motywatorów niefinansowych, które odmiennie wpływają na zaangażowanie kobiet i mężczyzn. W związku z tym kobiety i mężczyźni inaczej podejmują ryzyko, inaczej angażują się osobiście i emocjonalnie, a także inaczej przeżywają stresy związane ze swoimi obowiązkami, zadaniami i odpowiedzialnością.

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 28 września 2023 r.:

Parytety płci w biznesie – perspektywa zmiany i niezbędna edukacja

Głównym celem tej dyrektywy jest zwiększenie udziału kobiet w radach dyrektorów spółek notowanych na giełdach. Zgodnie z jej postanowieniami spółki będą zobowiązane do tego, aby osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci zajmowały w spółce co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niekwykonawczych lub, alternatywnie, co najmniej 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich, niezależnie od tego, czy są to stanowiska dyrektorów wykonawczych czy niewykonawczych.

Jednym z kluczowych aspektów dyrektywy jest terminowe wdrożenie zmian, a cel ten powinien być osiągnięty do 30 czerwca 2026 roku.

Termin wdrożenia dyrektywy: 30 czerwca 2026 r.

Spółki objęte tymi przepisami mają ograniczony czas na dostosowanie się do nowych wymagań, co z kolei skłania je do podejmowania szybszych działań na rzecz zapewnienia zasady równości w swoich radach dyrektorów. Dyrektywa ta podkreśla również potrzebę transparentności w procesach rekrutacyjnych, zachęcając do promowania równych szans i eliminacji bieżących barier dla kobiet w karierze zawodowej.

Ponadto dyrektywa uwzględnia zasady dotyczące sankcji w przypadku niewywiązania się z wyznaczonych celów. Spółki, które nie spełnią wymogów dotyczących reprezentacji płci w swoich zarządach, będą musiały wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy oraz podjąć działania naprawcze. Kraje członkowskie zostaną także zobligowane do ustalenia sankcji za niedopełnienie tych obowiązków.

Parytety płci w biznesie – czas… START!

Dla kogo jest ten webinar?

Część I:

Wprowadzenie do przepisów Dyrektywy

Prowadząca: Marta Radomska

Część II:

Skuteczna komunikacja z płcią przeciwną w procesach zarządczych

Prowadząca: Ewa Rogozińska

Prowadzące

Ewa Rogozińska

Ekspertka z dziedziny dyplomacji korporacyjnej i komunikacji międzykulturowej, certyfikowana trenerka biznesu, członkini Maxwell Leadership Certified Team oraz ambasadorka Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Marta Radomska

Ekspertka z zakresu psychologii sprzedaży i budowania świadomych relacji biznesowych. Certyfikowana trenerka biznesu, mówczyni i coach. Członkini Maxwell Leadership Certified Team.

Darmowy webinar

20 lutego 2024 r. godz. 19.00—20.00