CD&T logo
 • English
 • Polski

Poprawna polszczyzna dla tłumaczy języka angielskiego i copywriterów – jednodniowy warsztat online

Poprawna polszczyzna dla tłumaczy języka angielskiego i copywriterów – jednodniowy warsztat online

Posługiwanie się poprawną polszczyzną to niezwykle istotna umiejętność nie tylko w codziennej komunikacji ustnej i pisemnej, lecz także element podstawowych kompetencji osób na co dzień pracujących z tekstem, m.in. tłumaczy i copywriterów.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyczyni się do wypracowania lepszej wrażliwości językowej i umiejętności koncentracji na niuansach, a także skuteczniejszego komunikowania informacji i tworzenia treści, szczególnie w odniesieniu do treści tłumaczonych na język polski.

Posługiwanie się poprawną polszczyzną to niezwykle istotna umiejętność nie tylko w codziennej komunikacji ustnej i pisemnej, lecz także element podstawowych kompetencji osób na co dzień pracujących z tekstem, m.in. tłumaczy i copywriterów.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyczyni się do wypracowania lepszej wrażliwości językowej i umiejętności koncentracji na niuansach, a także skuteczniejszego komunikowania informacji i tworzenia treści, szczególnie w odniesieniu do treści tłumaczonych na język polski.

Warsztat stacjonarny

430,50 

Warsztat online

123,00 

Posługiwanie się poprawną polszczyzną to niezwykle istotna umiejętność nie tylko w codziennej komunikacji ustnej i pisemnej, lecz także element podstawowych kompetencji osób na co dzień pracujących z tekstem, m.in. tłumaczy i copywriterów.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyczyni się do wypracowania lepszej wrażliwości językowej i umiejętności koncentracji na niuansach, a także skuteczniejszego komunikowania informacji i tworzenia treści, szczególnie w odniesieniu do treści tłumaczonych na język polski.

Cele

Szkolenie będzie miało formę warsztatu z elementami wykładu. Celem szkolenia jest dostarczenie każdemu uczestnikowi praktycznych umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną oraz wyjaśnienia reguł i tendencji współczesnego języka polskiego w kontekście przekładu tekstów z języka angielskiego na język polski.

Uczestnicy szkolenia zdobędą informacje niezbędne w codziennej komunikacji językowej, które czasami niełatwo znaleźć w różnych wydawnictwach poprawnościowych, np. poprawny sposób zapisu daty, zapis nazwisk dwuczłonowych (z pauzami czy bez), form z przedrostkami euro, super itd.

Materiały i pomoce naukowe

Dodatkowymi atutami szkolenia będą:

 • obszerne materiały szkoleniowe w formie e-booka, w tym ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie i utrwalenie zdobytej wiedzy
 • zagadnienia tworzenia i ustawiania dokumentu Word przed przystąpieniem do tłumaczenia, szczególnie w odniesieniu do formatu dokumentów amerykańskich lub dokumentów konwertowanych na pliki Word
 • wykaz zalecanych źródeł poprawnościowych i publikacji do codziennej pracy tłumacza

 

Program szkolenia

Co to jest styl komunikatywny?

 • Jasność stylu
 • Prostota stylu
 • Zwięzłość stylu
 • Dynamiczność stylu
 • Konkretność stylu
 • Konstrukcyjność stylu
 • Stosowność stylu
 • Oprawa edytorska tekstu

 

Elementy gramatyki

 • Akcent
 • Daty
 • Imię i nazwisko
 • Imiona
 • Nazwiska
 • Liczebniki
 • Nazwy miejscowe
 • Nazwy mieszkańców
 • Orzeczenie
 • Skrótowce
 • Skróty
 • Tytuły kobiet

 

Pisownia

 • Podstawowe zasady pisowni polskiej
 • Pisownia wybranych typów formacji słowotwórczych
 • Pisownia wybranych form deklinacyjnych
 • Pisownia wybranych form koniugacyjnych
 • Wielkie i małe litery
 • Pisownia łączna lub rozdzielna
 • Użycie łącznika
 • Dzielenie wyrazów
 • Pisownia skrótów i skrótowców
 • Pisownia nazw własnych
 • Transliteracja i transkrypcja

 

Interpunkcja

 • Znaki interpunkcyjne i ich funkcje
 • Przecinek
 • Znaki prozodyczne, emotywne oraz znaki opuszczenia
 • Wielokropek
 • Myślnik
 • Pytajnik
 • Wykrzyknik
 • Dwukropek
 • Nawias
 • Cudzysłów
 • Interpunkcja języka angielskiego i jej znaczenie

 

Leksyka

 • Makaronizmy (brukselizmy)
 • Łączliwość wyrazów
 • Kalka językowa
 • Fałszywi przyjaciele

 

Redakcja tekstów

 • Zasady opracowania edytorsko-typograficznego tekstów w języku polskim
 • Parametry typograficzne pisma i tekstu
 • Rodzaje pisma i wyróżnienia stosowane w tekście
 • Znaki specjalne pisma
 • Opracowanie edytorsko-typograficzne elementów tekstu
 • Opracowanie edytorsko-typograficzne części składowych publikacji

 

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi Ewa Rogozińska

Ewa Rogozińska – tłumacz przysięgły j. angielskiego od 1998 r., ekspert z dziedziny dyplomacji korpo­racyjnej, CSR i ko­mu­ni­kacji między­kul­turowej ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji płci.

Ukończyła Filologię angielską (Uni­wer­sy­tet Opolski), Ko­mu­ni­ka­cję i PR (Uniwer­sy­tet Ekonomiczny w Ka­to­wi­cach), Ego­nomic Diplomacy (Wyższa Szkoła Han­dlowa w Warszawie) oraz Psychologię społeczną (SWPS w War­sza­wie).

W latach 1995–2001 była pra­cow­ni­kiem na­u­ko­wym i dydaktycznym na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Filologii An­giel­skiej.

Autorka publikacji z za­kre­su kultury, komunikacji inter­per­so­nal­nej, w tym komunikacji międzykulturowej i inteligencji płci.

 

Forma i termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej, tzn. jednocześnie stacjonarnie i online. Miejscem szkolenia będzie Warszawa, jednak o dokładnej lokalizacji poinformujemy uczestników stacjonarnych w terminie późniejszym.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne termin szkolenia zaplanowany został na 8 kwietnia 2021 r.

Liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona.

 

Cena

Cena szkolenia wynosi:

- 350 zł + 23% VAT dla uczestników stacjonarnych

- 100 zł + 23% dla uczestników online

Po opłaceniu szkolenia prześlemy Ci szczegółowy program, a w przeddzień szkolenia otrzymasz dostęp do e-booka.

Zapisz się już dziś!

Dalsze informacje uzyskasz pod adresem: seminar@globalcdt.com lub pod nr tel. 517 678 353

 

Zapraszamy!

Warsztat stacjonarny

430,50 

Warsztat online

123,00 

Koszyk