CD&T logo
 • English
 • Polski

Regulamin ko­rzys­tania z platformy service.globalcdt.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy service.globalcdt.com, obsługiwanej przez stronę internetową www.globalcdt.com, której właścicielem i administratorem jest spółka Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863770, posiadająca NIP 1182214829, REGON 387299795 oraz adres poczty elektronicznej office@globalcdt.com.
 2. Za pośrednictwem platformy service.globalcdt.com, należącej do Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o., Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. świadczy Usługi na rzecz Użytkowników platformy service.globalcdt.com, polegające na sprzedaży usług, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników www.globalcdt.com. Postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), chyba że w Regulaminie wyraźnie wskazano inaczej.
 4. Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikom platformy service.globalcdt.com pod adresem internetowym www.globalcdt.com nieodpłatnie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez Użytkownika.

II. Definicje

Corporate Diplomats & Translators – w rozumieniu Regulaminu: Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863770, posiadająca NIP 1182214829, REGON 387299795 oraz adres poczty elektronicznej office@globalcdt.com.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracyjny – interaktywny formularz dostępny na www.globalcdt.com w zakładce „Zarejestruj się”, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o Usługę z Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o.

Konto – usługa elektroniczna oznaczona indywidualnymi parametrami dostępowymi nadawanymi Użytkownikowi przez Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. w postaci hasła i loginu; konto stanowi zbiór danych Klienta, w szczególności informacje o dokonanych zapytaniach i zawartych z Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. umowach.

service.globalcdt.com – dedykowana internetowa platforma obsługiwana przez stronę www.globalcdt.com.

Regulamin – niniejszy regulamin platformy service.globalcdt.com.

Specyfikacja oferty – wycena Usługi zawierająca precyzyjne warunki jej wykonania, w tym w szczególności określenie ceny Usługi, ustalonej na podstawie przedstawionej przez klienta specyfikacji i dostarczonych/wgranych przez Klienta materiałów/plików, zawierające treści podlegające tłumaczeniu lub innym usługom oraz indywidualne oczekiwania Klienta, takie jak forma, rodzaj, sposób dostawy czy termin realizacji Usługi.

Usługa – usługa świadczona przez Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z service.globalcdt.com.

III. Zasady korzystania z platformy service.globalcdt.com

 1. Corporate Diplomats & Translators za pośrednictwem www.globalcdt.com świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie treści;
  2. rejestracja Konta na platformie service.globalcdt.com;
  3. wygenerowanie wyceny tłumaczenia.
 2. W ramach platformy service.globalcdt.com Corporate Diplomats & Translators zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każda osoba odwiedzająca stronę www.globalcdt.com ma możliwość bezpłatnego przeglądania i zapoznania się z treścią na niej umieszczonej.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Konta możliwe jest po przeprowadzeniu procesu rejestracji. Dokonanie rejestracji następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na www.globalcdt.com w zakładce „Zarejestruj się”, a następnie zatwierdzenie wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj”. W celu potwierdzenia przez Użytkownika dokonanej rejestracji Użytkownik zobowiązany jest aktywować link zawarty w wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.
 5. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. W przypadku osoby fizycznej (w formularzu: „osoba prywatna”) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego oraz hasło;
  2. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (w formularzu: „firma”) – nazwa (firmy) i adres siedziby, numer NIP, numer KRS, wraz z adresem e-mail i numerem telefonu komórkowego oraz hasło, a także imię i nazwisko osoby kontaktowej.
 6. Rejestracja Konta Użytkownika następuje po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Oświadczenia o udostępnianiu danych osobowych poprzez zakreślenie okienka/checkboxu „Akceptuję”, czyli złożenia oświadczenia woli w procesie rejestracji przez Użytkownika. Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Corporate Diplomats & Translators.
 7. W następstwie rejestracji Użytkownik otrzymuje parametry dostępowe nadawane przez Corporate Diplomats & Translators w postaci indywidualnego hasła i loginu. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania nadanych mu przez Corporate Diplomats & Translators parametrów dostępowych osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość w szczególności:
  1. złożenia zamówienia na usługę, np. tłumaczenia, ekspertyzy, e-booka itd., i pobrania tekstu wykonanej usługi;
  2. negocjowania warunków wykonania zamówień;
  3. czasowego przechowywanie dokumentów wykonanej usługi i własnych materiałów;
  4. opiniowania usług zrealizowanych przez Corporate Diplomats & Translators;
  5. prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań na platformie service.globalcdt.com;
  6. zapoznania się z zestawieniem rozliczeń i stanem płatności dotyczących zrealizowanych usług.
 9. Usługa Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik w każdym czasie, bez podania przyczyny, ma możliwości usunięcia Konta poprzez dokonanie rezygnacji z Konta. Rezygnacja z konta następuje poprzez przedłożenie Corporate Diplomats & Translators stosownego żądania przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@globalcdt.com lub pisemnie na adres Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02–656 Warszawa.
 10. Informacje dotyczące Użytkowników udostępnione na platformie service.globalcdt.com mogą być przekazywane przez Corporate Diplomats & Translators uprawnionym organom i władzom wyłącznie w przypadkach określonych przepisami prawa.
 11. Usługa elektroniczna „W czym możemy pomóc?” ma charakter jednorazowy i zostaje zakończona w chwili wygenerowania przez Corporate Diplomats & Translators specyfikacji/oferty zgodnie z informacjami przesłanymi przez Użytkownika. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi „W czym możemy pomóc?” nie wymaga rejestracji Konta. W celu dokonania przez Corporate Diplomats & Translators wyceny w ramach usługi „W czym możemy pomóc?” należy podać imię nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, przedmiot zamówienia oraz (opcjonalnie) informacje dodatkowe. Następnie Corporate Diplomats & Translators wygeneruje wstępną ofertę w terminie do 1 (jednego) Dnia roboczego (standardowy czas 5–30 minut). Informacje zawarte w ofercie wygenerowanej w ramach usługi: „W czym możemy pomóc?” nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Każdy odbiorca usług elektronicznych świadczonych przez Corporate Diplomats & Translators w ramach platformy service.globalcdt.com obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie wprowadzane dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Każdego odbiorcę usług elektronicznych, o których mowa w pkt 1 powyżej, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, rasistowskim oraz wulgarnym.

IV. Warunki składania i wykonywania zamówień

1. Zapytanie ofertowe oraz złożenie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, czyli oświadczenia woli Klienta zmierzającego bezpośrednio do zawarcia umowy z Corporate Diplomats & Translators na wykonanie Usługi, Klient uprzednio składa zapytanie ofertowe.
 2. Zapytanie ofertowe można składać za pomocą indywidualnego Konta Użytkownika, wypełniając formularz dostępny po zalogowaniu na Konto, w zakładce ZAPYTANIA, poprzez kliknięcie okienka/checkboxu „Dodaj zapytanie” lub poprzez wygenerowanie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@globalcdt.com. Zapytanie stanowi dyspozycję dokonania przez Corporate Diplomats & Translators Specyfikacji oferty. Corporate Diplomats & Translators wygeneruje Specyfikację oferty nieodpłatnie.
 3. W przypadku złożenia zapytania ofertowego za pomocą indywidualnego Konta Corporate Diplomats & Translators niezwłocznie, w terminie do 1 (jednego) Dnia roboczego (standardowy czas 5–30 minut), sporządzi Ofertę na podstawie specyfikacji i umieści ją na Koncie w zakładce OFERTY do akceptacji oraz prześle na wskazany podczas rejestracji adres e-mail powiadomienie o wygenerowaniu Oferty na wykonanie usługi. Klient może zaakceptować Ofertę w terminie do 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia umieszczenia jej na Koncie poprzez zalogowanie do platformy service.globalcdt.com i zatwierdzenie wyceny, klikając checkbox „Akceptuj ofertę”.
 4. W przypadku złożenia zapytania ofertowego za drogą e-mailową Corporate Diplomats &Translators niezwłocznie, w terminie do 1 (jednego) Dnia roboczego, sporządzi wycenę/ofertę i prześle na wskazany adres e-mail Ofertę na podstawie specyfikacji na dokonanie tłumaczenia wraz z niniejszym Regulaminem i Oświadczeniem o udostępnianiu danych osobowych w formie pdf do akceptacji. Klient może zaakceptować wycenę w terminie do 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania poprzez złożenie drogą e-mailową stosownego oświadczenia o akceptacji wyceny tłumaczenia oraz o zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Oświadczenia o udostępnianiu danych osobowych.
 5. W przypadku niedokonania przez Klienta akceptacji wygenerowanej przez Corporate Diplomats & Translators Oferty w terminie wskazanym w pkt. 3 i 4 powyżej oferta zostanie automatycznie anulowana.
 6. Cenę usługi stanowi wartość netto wskazana w Ofercie + należny podatek VAT. W przypadku tłumaczeń i usług powiązanych pod uwagę bierze się liczbę znaków graficznych typograficznych lub słów, poziom specjalizacji, para językowa, skład graficzny, termin wykonania, uwierzytelnienie dokumentu przez tłumacza przysięgłego itp. W przypadku innych usług oferty cenowe ustalane są indywidualnie w zależności od nakładu czasu pracy.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem i Corporate Diplomats & Translators na wykonanie Usługi następuje w chwili akceptacji przez Klienta otrzymanej Oferty lub w chwili otrzymania przez Corporate Diplomats & Translators oświadczenia o akceptacji Oferty drogą e-mailową, tj. w chwili faktycznego złożenia zamówienia.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z treścią i akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 9. O łącznej cenie Usługi, kosztach dostawy, a także o innych kosztach (gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia) Klient jest informowany najpóźniej w momencie złożenia zamówienia.
 10. Potwierdzenie otrzymania zamówienia na wykonanie usługi i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez zmianę statusu zamówienia na indywidualnym koncie Klienta, który zostanie wyświetlony jako „W realizacji”, lub poprzez przesłanie przez Corporate Diplomats & Translators Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail stosownej wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy na wykonanie Usługi następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.globalcdt.com oraz poprzez przesłanie Klientowi wiadomości pocztą elektroniczną, o której mowa pkt. 4 powyżej.

2. Wykonanie zamówienia

 1. Corporate Diplomats & Translators zobowiązana jest do wykonania usługi w stanie wolnym od wad w rozumieniu przepisów art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 2. Corporate Diplomats & Translators przystępuje do wykonania Usługi po złożeniu przez Klienta zamówienia oraz w przypadku dokonania przez Klienta wyboru zapłaty w formie przedpłaty po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Corporate Diplomats & Translators.
 3. Corporate Diplomats & Translators oświadcza, że współpracuje z wieloma tłumaczami (podwykonawcami), trenerami, ekspertami i konsultantami. Oznacza to, że realizacja zamówienia dokonanego przez Klienta może zostać wykonana przez osobę trzecią (podwykonawcę), z którym Corporate Diplomats & Translators związana jest stosowną umową, zawierającą odpowiednie klauzulę dotyczące jakości, poufności i ochrony danych.
 4. Zamówienia, szczególnie w odniesieniu do tłumaczeń i treści pisanych, realizowane są w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy service.globalcdt.com lub w formie drukowanej, za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera z dostawą na adres wskazany przez Klienta. O sposobie dostawy wykonanego tłumaczenia Klient decyduje w chwili składania zapytania o Usługę.
 5. Dostawa wykonanego tłumaczenia w formie elektronicznej lub odbiór osobisty przez Klienta są bezpłatne. Dostawa wykonanego tłumaczenia wymagająca poniesienia dodatkowego kosztu (np. kurier) zrealizowana będzie na koszt Klienta. Całkowity koszt dostawy tłumaczenia zostanie wskazany Klientowi w chwili składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy z Corporate Diplomats & Translators.
 6. Termin wykonania zamówienia zależy m.in. od następujących czynników: liczba znaków lub słów, poziom specjalizacji, para językowa, skład graficzny, wymagana dyspozycyjność trenerów, poziom i zakres usług doradczych itd.
 7. Dla Usługi obejmującej 1 (jedną) stronę tłumaczenia termin dostawy wynosi: (1) w przypadku przesyłki elektronicznej – do 2 (dwóch) dni roboczych; (2) w przypadku realizacji zamówienia przy udziale operatorów pocztowych – do 7 (siedmiu) dni roboczych dla przesyłek krajowych i 14 (czternastu) dni roboczych dla przesyłek zagranicznych. W przypadku pozostałych usług terminy dostaw ustalane są bezpośrednio z klientem.
 8. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Corporate Diplomats & Translators ponosi ograniczoną odpowiedzialność, wyłącznie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy Usługi. Odpowiedzialność Corporate Diplomats & Translators w stosunku do tychże Klientów zostaje ograniczona jedynie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że Corporate Diplomats & Translators nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści.
 9. Klient, zawierając umowę z Corporate Diplomats & Translators, dotyczącą świadczenia usług tłumaczeniowych, jednocześnie oświadcza, iż jest uprawniony do posługiwania się materiałami podlegającym tłumaczeniu, a w szczególności, iż jest uprawniony do zlecenia wykonania opracowania (tłumaczenia) materiałów jako osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe do tłumaczonych materiałów lub jako licencjobiorca, lub też z innego tytułu.
 10. Klient oświadcza, iż wykonanie tłumaczenia przez Corporate Diplomats & Translators zgodnie z umową o świadczenie usług tłumaczeniowych, nie naruszy czyichkolwiek autorskich praw majątkowych, osobistych praw autorskich, praw sui generis do baz danych, prawa do patentu na wynalazek, praw z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych oraz praw do znaków towarowych, jak również nie naruszy jakichkolwiek innych praw przysługujących podmiotom trzecim.

3. Metody płatności

 1. Płatność za wykonanie Usługi następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatność przelewem przed wykonaniem Usługi na rachunek bankowy Corporate Diplomats & Translators (przedpłata);
  2. Płatność przelewem po wykonaniu Usługi na rachunek bankowy Corporate Diplomats & Translators, w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Corporate Diplomats & Translators faktury VAT za Usługę;
  3. Płatność poprzez bramkę płatniczą oferowaną na stronie www.globalcdt.com.
 2. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Corporate Diplomats & Translators zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), przy czym zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania faktury w formie drukowanej, z zastrzeżeniem iż akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Corporate Diplomats & Translators A do wystawienia i przesłania faktury w formie drukowanej.
 3. Corporate Diplomats & Translators wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem platformy service.globalcdt.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w wygenerowanym zapytaniu złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana adresu poczty elektronicznej Klienta wymaga powiadomienia Corporate Diplomats & Translators w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Corporate Diplomats & Translators przez Klienta o zmianie adresu poczty elektronicznej korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres poczty elektronicznej uważa się za prawidłowo doręczoną.
 5. Klient w każdym czasie jest uprawniony do wycofania akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa lub elektronicznie na adres: office@globalcdt.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Corporate Diplomats & Translators zaprzestanie wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów o statusie konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), dalej zwanych Konsument, składających zamówienie Usługi w drodze umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Corporate Diplomats & Translators w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Corporate Diplomats & Translators, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 9 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:
  1. na adres: Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa lub
  2. elektronicznie na adres: office@globalcdt.com.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Corporate Diplomats & Translators oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Corporate Diplomats & Translators przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Corporate Diplomats & Translators potwierdza konsumentowi doręczenie odstąpienia od umowy dokonane mailowo.
 7. Corporate Diplomats & Translators niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Corporate Diplomats & Translators dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Koszty bezpośredniego zwrotu materiałów otrzymanych od Konsumenta w związku z dokonanym przez niego odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia ponosi Konsument zgodnie z przepisem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych po całkowitym spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę – zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJA

 1. Corporate Diplomats & Translators rozpatruje reklamacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 2. Reklamacje związane z umową o wykonanie Usługi Klient może składać w formie pisemnej:
  1. na adres: Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@globalcdt.com.
 3. W opisie reklamacji Klient powinien wskazać wadę i/lub (odpowiednio) dołączyć dokumenty oraz inne posiadane przez niego dowody wskazujące zasadność reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, Klient może również wskazać oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Wymogi wskazane w punkcie powyżej stanowią wyłącznie zalecenie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu.
 5. W następstwie rozpatrzenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia, Klient otrzyma odpowiedź Corporate Diplomats & Translators, zawierającą informację o sposobie załatwienia sprawy, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Corporate Diplomats & Translators zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź Użytkownika.
 6. Corporate Diplomats & Translators informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur, znajdują się pod adresem:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366.
 7. Corporate Diplomats & Translators informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Użytkownicy będący konsumentami mogą podjąć próbę pozasądowego rozwiązania wszelkich sporów z Corporate Diplomats & Translators przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie – http://spsk.wiih.org.pl/index.php
 9. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Corporate Diplomats & Translators, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

VII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 2. Corporate Diplomats & Translators może dokonać zmian w Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. Zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach platformy service.globalcdt.com lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. Zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy service.globalcdt.com, spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. Zmiana zakresu lub świadczenia w ramach platformy service.globalcdt.com, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności platformy service.globalcdt.com.
 3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie www.globalcdt.com, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.globalcdt.com, z zastrzeżeniem że usługi, których realizacja została zlecona przed wejściem w życie tych zmian podlegają realizacji na zasadach dotychczasowych.
 4. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu na Konto dokonywanym po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik dokonuje poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania na stronie www.globalcdt.com. Odmowa dokonania akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z platformy service.globalcdt.com, z zastrzeżeniem że Klient ma prawo do realizacji zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z platformy service.globalcdt.com.
 5. Względem użytkowników, którzy wcześniej nie zaakceptowali Regulaminu, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie www.globalcdt.com.

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863770, posiadająca NIP 1182214829, REGON 387299795 oraz adres poczty elektronicznej office@globalcdt.com.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@globalcdt.com lub pisemnie na adres: Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa.
 3. Corporate Diplomats & Translators przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług zawartej z Użytkownikiem, a także celem podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy;
  2. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Corporate Diplomats & Translators w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług, w tym w celu prowadzenia rozliczeń podatkowych;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym na potrzebę ochrony praw administratora w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
  4. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., gdy przetwarzanie dotyczy danych, co do których Użytkownik wyraził zgodę, a w szczególności w celach marketingowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych Użytkownika, w szczególności gdy uprawnienie wynika z przepisu prawa (w tym Urzędy Skarbowe, organy egzekucyjne, sądowe i prowadzące postępowania karne);
  2. podmioty przetwarzające dane z upoważnienia firmy Corporate Diplomats & Translators i na jej zlecenie, w szczególności:
   1. przedsiębiorcom hostingującym skrzynki mailowe oraz udostępniającym przestrzenie dyskowe administratora (Google LLC);
   2. zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa);
   3. obsługa prawna;
   4. podwykonawcy świadczący usługi tłumaczeniowe na rzecz Corporate Diplomats & Translators;
   5. podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności na potrzebę ochrony praw administratora w postępowaniach sądowych i administracyjnych, jednakże nie dłużej niż do chwili wygaśnięcia roszczeń. Podstawowy okres przedawnienia roszczeń cywilnych wynikający z art. 118 Kodeksu cywilnego wynosi 6 lat. Dane osobowe przechowywane na podstawie zgody są przetwarzane nie dłużej niż do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.
 6. Corporate Diplomats & Translators gwarantuje Użytkownikowi realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”), w przypadku gdy:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
   5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy:
   6. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
   7. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
 7. W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Przekazywanie danych następuje na podstawie, zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.
 9. Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; brak ich podania będzie skutkował niemożnością zarówno zawarcia, jak i wykonania umowy.
 11. Przekazanie danych na podstawie zgody w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
 12. Firma Corporate Diplomats & Translators nie będzie wykorzystywała danych Użytkownika do profilowania ani żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IX. Polityka cookies

 1. Strona www.globalcdt.com korzysta z plików zwanych cookies.
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.globalcdt.com i przeznaczone są do korzystania z www.globalcdt.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika www.globalcdt.com oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy.
 4. Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy www.globalcdt.com korzystają ze stron internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości;
  2. Utrzymanie sesji Użytkownika www.globalcdt.com (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie www.globalcdt.com ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. Określanie profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach platformy service.globalcdt.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym.
 7. Użytkownicy www.globalcdt.com mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie: dział Ustawienia, sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych www.globalcdt.com.
 9. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika www.globalcdt.com wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek, np. wtyczki społecznościowe platformy facebook.com lub innych. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z www.globalcdt.com. W tym celu mogą one zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 12. Użytkownik, który nie chce, aby cookies oraz pliki pochodzące z innych technologii były zapisywane w pamięci przeglądarki, powinien:
  1. wyczyścić pamięć przeglądarki,
  2. w ustawieniach przeglądarki wyłączyć możliwość zapisywania cookies oraz plików pochodzących z innych technologii, ewentualnie określić czas, po jakim cookies są automatycznie usuwane z pamięci przeglądarki. Całkowite uniemożliwienie zapisywania cookies może w sposób znaczny utrudnić korzystanie z niektórych stron internetowych.
 13. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

X. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Corporate Diplomats & Translators deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych lub niemożliwych do spełnienia postanowień znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Umowy jest prawo polskie. Spory wynikłe z umowy podlegają orzecznictwu polskich sądów powszechnych.
 4. Platforma wraz ze składającymi się na nią elementami, w tym plikami graficznymi, multimedialnymi, tekstowymi, kodem źródłowym programów, stanowią przedmiot wyłącznych praw Corporate Diplomats & Translators. Bez zgody Corporate Diplomats & Translators zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne korzystanie z elementów składowych platformy service.globalcdt.com w sposób niezgody z jego celem lub przeznaczeniem.
 5. W ramach platformy service.globalcdt.com zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z oprogramowania, które szkodzi lub potencjalnie może narażać na szkodę Corporate Diplomats & Translators lub Użytkowników, lub też naruszać ich prawa, w szczególności zabronione jest stosowanie robaków, oprogramowania szpiegującego, wirusów itp.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Pobierz dokumenty w formacie PDF

Regulamin korzystania z platformy service.globalcdt.com i polityka prywatności