CD&T logo
 • English
 • Polski

Ogólne warunki współpracy z dostawcami

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki współpracy z dostawcami usług stanowią integralną część każdej umowy o wykonanie Usługi, zawartej pomiędzy Wykonawcą i Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863770, posiadająca NIP 1182214829, REGON 387299795 i adres poczty elektronicznej office@globalcdt.com, oraz określają zasady i warunki współpracy online między stronami.
 2. Przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy i oznacza akceptację niżej określonych warunków. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany poniższych warunków mogą wynikać wyłącznie z indywidualnych postanowień umownych zawartych w formie pisemnej pomiędzy stronami.
 3. Wykonawca świadczy Usługę na rzecz Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. za pośrednictwem strony platformy: service.globalcdt.com na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach współpracy z dostawcami usług oraz w Regulaminie korzystania z platformy: service.globalcdt.com.

§ 2 Definicje

Corporate Diplomats & Translators – w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków: Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863770, posiadająca NIP 1182214829, REGON 387299795 oraz adres poczty elektronicznej office@globalcdt.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zawarła z Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. umowę na wykonanie Usługi.

Dostawca usług – osoba wykonująca tłumaczenie pisemne, weryfikację, redakcję, korektę, skład graficzny, skład tekstu, tłumaczenie ustne, usługę doradczą/konsulting, szkolenie, wykład i usługi pokrewne.

Usługa – usługa tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia ustnego, weryfikacji, redakcji, korekty, składu graficznego, składu tekstu, usługa doradcza, szkolenia, wykładu oraz usługi powiązanych, które zostały zlecone do wykonania Dostawcy usług jako podwykonawcy.

Tłumaczenie pisemne – przełożenie z języka źródłowego na język docelowy w formie pisemnej.

Postedycja – edycja i weryfikacja produktu tłumaczenia maszynowego: według tej definicji osoba wykonująca postedycję edytuje produkt automatycznie wygenerowany przez system tłumaczenia maszynowego; nie obejmuje to sytuacji, gdy tłumacz widzi i wykorzystuje podpowiedź zaproponowaną przez system tłumaczenia maszynowego zintegrowany z programem wspomagającym proces tłumaczenia (narzędziem CAT).

Weryfikacja – dwujęzyczne sprawdzenie przez porównanie treści w języku docelowym z treścią w języku źródłowym pod kątem jej zgodności z określonym przeznaczeniem.

Redakcja – jednojęzyczne sprawdzenie treści w języku docelowym pod kątem jej zgodności z określonym przeznaczeniem.

Korekta – sprawdzenie zweryfikowanej treści w języku docelowym i naniesienie poprawek przed drukiem.

Tłumaczenie ustne (konsekutywne lub symultaniczne/kabinowe) – przełożenie informacji mówionej lub miganej z jednego języka na drugi w formie ustnej lub miganej.

Skład graficzny/tekstu (DTP – desktop publishing) – komputerowe przygotowanie do druku, w tym faza projektowa (tworzenie w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji), zarządzanie pracą grupową itd.

Usługa doradcza/Konsulting – szeroka gama usług, od zdefiniowania strategii firmy poprzez reorganizację, zarządzanie kapitałem ludzkim i in. oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań.

Szkolenie – proces aktywności pozaszkolnej mającej na celu poznawanie, uzyskiwanie wiedzy, umiejętności lub podnoszenie, uzupełnianie kwalifikacji już nabytych czy to zawodowych, czy też ogólnych.

Trener – osoba prowadzącą szkolenie, którego celem jest nie tyle przekazanie wiedzy, co trenowanie odpowiednich umiejętności i zachowań, np. prowadzenie rozmowy sprzedażowej, publiczne przemawianie czy też umiejętne planowanie czasu.

Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy słuchaczom, którzy otrzymują ją w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania w trakcie lub po zakończeniu wykładu.

Wykładowca – osoba, która przedstawia wykładnię tematu z zakresu przedmiotu poprzez wykład.

Platforma – serwis internetowy obsługiwany przez stronę www.globalcdt.com.

Regulamin – Regulamin platformy: service.globalcdt.com.

Ogólne Warunki – niniejszy dokument Ogólnych warunków współpracy z dostawcami usług.

Specyfikacja – precyzyjne warunki realizacji Usługi, w tym w szczególności termin realizacji, sposób dostarczenia, warunki płatności i in.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. a Dostawcą usług, której treść określają niniejsze Ogólne warunki.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator – w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków: Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o.

Procesor – w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków: Dostawca usług.

 

§ 3 Przedmiot i zakres umowy

 1. Corporate Diplomats & Translators zamawia, a Dostawca usług przyjmuje zamówienie na wykonanie Usługi zgodnie z otrzymaną od Corporate Diplomats & Translators specyfikacją.
 2. Dostawca usług oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności oraz zasoby techniczne pozwalające na wykonanie i dostawę Usługi oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za poprawność, jakość i terminowość jej wykonania.
 3. Dostawca usług oświadcza, że jego zasoby techniczne, urządzenia i oprogramowanie pochodzą ze źródeł legalnych oraz że posiada wszelkie stosowne licencje wymagane dla ich użytkowania.
 4. Dostawca usług zobowiązany jest wykonać Usługę osobiście oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W szczególności Dostawca usług odpowiada za wszelkie naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub praw autorskich przysługujących innym twórcom.
 5. Jako specjalista Dostawca usług zobowiązany jest dostarczyć usługę wolną od wad.
 6. Dostawca usług oświadcza, iż świadczy usługi w sposób profesjonalny, zorganizowany, zarobkowo we własnym imieniu i w sposób ciągły.
 7. Dostawca usług odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje obowiązki wynikające z Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 4 Sposób dostawy usługi i bezpieczeństwo informacji

 1. Firma Corporate Diplomats & Translators oświadcza, iż w najwyższym stopniu przestrzega zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym również w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. W celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa informacji firma Corporate Diplomats & Translators uruchomiła i jest administratorem zabezpieczonej platformy: service.globalcdt.com, obsługiwanej przez stronę internetową www.globalcdt.com, dedykowanej zarządzaniu zamówieniami i dostawami usług, zarówno w odniesieniu do Dostawców, jak i Klientów.
 3. Dostawca usług zobowiązany jest komunikować się z Corporate Diplomats & Translators za pośrednictwem platformy service.globalcdt.com. Platforma service.globalcdt.com w głównej mierze służy do pobierania przez Dostawcę usług plików niezbędnych do realizacji Usługi oraz wgrywania plików po wykonaniu Usługi. W sytuacjach wyjątkowych Dostawca usług uprawniony jest do kontaktu z Corporate Diplomats & Translators za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem office@globalcdt.com lub w innej formie, zgodnie z ustaleniami.
 4. Dostawca usług zobowiązuje się powstrzymać od przekazywania osobom trzecim danych dostępowych w tym loginu i hasła do platformy service.globalcdt.com.

§ 5 Weryfikacja jakości usługi

 1. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług Corporate Diplomats & Translators sprawuje nadzór nad wykonaniem Usługi przez Dostawcę usług. Corporate Diplomats & Translators oświadcza, iż – po otrzymaniu wykonanej usługi od Dostawcy usług i przed wydaniem Usługi Klientowi – przeprowadza kontrolę jakości zgodnie z zaleceniami norm i procedur obowiązujących w Corporate Diplomats & Translators.
 2. Podczas weryfikacji jakości Usługi Corporate Diplomats & Translators wykorzystuje autorski system oceny zwany TRAFFIC LIGHTS [ŚWIATŁA REGULUJĄCE RUCH, ZATRZYMUJĄCE LUB ZEZWALAJĄCE NA WYDANIE GOTOWEGO TŁUMACZENIA KLIENTOWI], szczegółowy opis kategorii błędów, stanowiących podstawę oceny, zawarty jest w Załączniku do niniejszych Ogólnych warunków współpracy z dostawcami usług.
 3. Jeżeli Dostawca usług dostarczy Usługę wadliwą lub wykonaną w sposób niezgodny ze Specyfikacją zamówienia, lub Usługę, która otrzymała ocenę dostateczną, mierną lub niedostateczną – zgodnie z systemem oceny TRAFFIC LIGHTS, Corporate Diplomats & Translators może Dostawcę usług wezwać do naprawienia wad, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Corporate Diplomats & Translators może od umowy odstąpić lub powierzyć naprawienie wad lub wykonanie tłumaczenia innemu Dostawcy na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy usług.
 4. W przypadku gdy Dostawca usług wady nie będzie mógł/potrafił usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Dostawca usług nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Corporate Diplomats & Translators może od umowy odstąpić. Jeżeli stwierdzone wady nie są istotne, Corporate Diplomats & Translators może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, odzwierciedlającego istnienie wad. To samo dotyczy przypadku, gdy Dostawca usług nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Corporate Diplomats & Translators.
 5. Jeżeli firma Corporate Diplomats & Translators sama dostarczyła materiał, może ona – w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania zamówienia innej osobie – żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego (niezakończonego) rezultatu zamówienia, na koszt Dostawcy usług.
 6. Dostawca usług, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła ze swej winy wyrządził Corporate Diplomats & Translators szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną stosownie do wysokości wyrządzonej szkody.

§ 6 Opóźnienie w realizacji usługi

 1. W przypadku gdy Dostawca usług opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Corporate Diplomats & Translators może bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania usługi.
 2. Jeżeli Dostawca usług nie dotrzyma wyznaczonego terminu dostawy Usługi, Corporate Diplomats & Translators może, ze skutkiem natychmiastowym od umowy odstąpić i nie przyjąć zamówionej usługi.

§ 7 Odpowiedzialność dostawcy usług

 1. Dostawca usług zobowiązany jest współdziałać z Corporate Diplomats & Translators. W przypadku braku współdziałania Corporate Diplomats & Translators wezwie Dostawcę usług do zaprzestania naruszeń oraz może wyznaczyć Dostawcy usług odpowiedni termin, z zastrzeżeniem iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Corporate Diplomats & Translators będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Dostawca usług zobowiązany jest do przekazywania wszelkich informacji o przebiegu wykonywania zamówienia oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi, w szczególności o ewentualnych przeszkodach mogących mieć wpływ na jakość i termin wykonania Usługi.

§ 8 Rozliczenie zamówienia

 1. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia jest słowo źródłowe lub strona docelowa obejmująca 1800 znaków ze spacjami (w przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych). Liczba słów i znaków obliczana jest w edytorze WORD według „Statystyki wyrazów” lub w innych liczarkach znaków. Ogólna liczba znaków ze spacjami dzielona jest przez 1800; iloraz zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Strona rozliczeniowa dla tłumaczeń uwierzytelnionych wynosi 1125 znaków ze spacjami. Liczba znaków obliczana jest w edytorze WORD według „Statystyki wyrazów” lub w innych liczarkach znaków. Ogólna liczba znaków ze spacjami dzielona jest przez 1125. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna i zakończona.
 3. W przypadku wykonywania usługi z zastosowaniem narzędzi CAT, np. Trados, do rozliczenia będą także brane takie parametry jak zgodność/częściowa zgodność itd.
 4. Stawka za słowo lub stronę tłumaczenia zostanie ustalona z Dostawcą usług i zapisana na karcie Dostawcy usług na Platformie przed rozpoczęciem realizacji Usługi przez Dostawcę usług. Ustalenia te stanowią integralną część niniejszej umowy.
 5. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia ustnego jest godzina zegarowa, blok cztero- lub ośmiogodzinny.
 6. Jednostką rozliczeniową szkolenia/wykładu jest godzina tzw. lekcyjna (45 min.); lub dzień szkoleniowy.
 7. Jednostką rozliczeniową usługi doradczej jest godzina zegarowa.
 8. Dostawca usług ponosi koszt przygotowania/pozyskania źródeł, pomocy naukowych i technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także koszt przekazania/odesłania wykonanej Usługi Corporate Diplomats & Translators, w tym koszt poczty, kuriera itp.
 9. Dostawca usług zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Corporate Diplomats & Translators fakturę VAT w dniu wykonania zamówienia.
 10. Termin płatności Faktury VAT za wykonaną Usługę wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Corporate Diplomats & Translators faktury VAT.

§ 9 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

I. Przedmiot umowy

 1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Procesorowi, a Procesor przyjmuje dane osobowe przetwarzane przez Administratora jako administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO.
 2. Strony oświadczają, iż powierzenie następuje w celu realizacji umowy o świadczenie usług. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor; w ostatnim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Procesor przetwarza dane osobowe obejmujące:
  1. a) Imię i nazwisko
   b) PESEL
   c) NIP
   d) REGON
   e) Adres zamieszkania, pobytu, korespondencyjny lub prowadzenia działalności dotyczące osób fizycznych będących klientami oraz inne dane osobowe znajdujące się w materiałach przetwarzanych przez Procesora.
 4. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.
 5. Procesor jest zobowiązany do zachowania w całkowitej poufności wszelkich danych osobowych otrzymanych od Administratora danych. O ile Ogólne Warunki nie stanowią inaczej, Procesor zobowiązuje się do powstrzymania się od dokonywania zmian w powierzonych danych, ich modyfikowania, usuwania lub uszkadzania, chyba że zmiany wynikają z celu świadczonej umowy o wykonanie usług tłumaczeniowych.
 6. Procesor oświadcza, iż gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i informatycznych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, w tym art. 25 i 32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor jest uprawniony do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i w celu wskazanym w Umowie.
  7. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich incydentach, które skutkowały lub które mogły stanowić zagrożenie ujawnienia powierzonych danych osobowych. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora o prowadzonych postępowaniach administracyjnych, wydanych decyzjach, planowanych oraz przeprowadzonych kontrolach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Procesora, prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz inne podmioty lub urzędy państwowe.
 7. Administrator jest zobowiązany do udzielania Procesorowi szczegółowych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych przetwarzanych w związku z umową stron.
 8. Procesor oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

II. Obowiązki Procesora

  1. Procesor zobowiązuje się podjąć właściwe i niezbędne środki wymagane na mocy art. 32 RODO celem ochrony danych osobowych, w tym w szczególności wdraża środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. W zależność od zakresu dostępu do danych oraz sposobu przetwarzania, Procesor wdraża:
   1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
   2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  2. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora. Udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej przez Procesora może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Administratora.
  3. Procesor jest zobowiązany do zapewnienia, aby każda osoba, która posiada dostęp do danych osobowych w ramach struktury organizacyjnej Procesora, została pisemnie upoważniona do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązała się bezterminowo do zachowania wskazanych danych w tajemnicy, w tym w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym, jak również w tajemnicy zachowa sposoby ochrony danych osobowych. Procesor upoważni do dostępu do danych tylko osoby przeszkolone z przepisów RODO oraz zasad zachowania bezpieczeństwa danych osobowych. Procesor odpowiada za działania osób, przy pomocy których przetwarza dane, jak za swoje własne działania. Procesor zobowiązuje się do zapewnienia elektronicznego przetwarzania danych przez upoważnione przez niego osoby z użyciem narzędzi uwierzytelniania użytkownika. Procesor zatem zobowiązuje się dopuszczać imiennie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby:
   1. poinformowane i przeszkolone z zasad bezpieczeństwa pracy z danych osobowymi, jak również zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
   2. zobowiązane do przetwarzania danych osobowych, do których uzyskały dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie;
   3. zobowiązane bezterminowo do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności do tego, że nie będą przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym;
   4. zobowiązane bezterminowo do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
   5. zobowiązane do powstrzymania się od niezgodnych z Umową oraz z RODO zmian danych lub utraty, uszkodzenia lub zniszczenia tych danych.

Zakres, cel i czas obowiązywania upoważnień dopuszczających do przetwarzania danych, a także rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których te dane dotyczą oraz charakter przetwarzania są zgodne (nie większe) z zakresem, celem i czasem oraz rodzajami danych osobowych i kategoriami osób, których te dane dotyczą i charakterem przetwarzania wynikającymi z umowy powierzenia. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, sposobów zabezpieczania danych oraz innych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo danych trwa w trakcie obowiązywania umowy o pracę lub innej umowy łączącej Procesora z osobą, której dane udostępniono jak i po zakończeniu tej umowy.

  1. Procesor jest zobowiązany do zachowania integralności powierzonych danych poprzez zastosowanie środków technicznych, organizacyjnych i informatycznych chroniących dane przez usunięciem, zniszczeniem, utratą, nieautoryzowanym zmodyfikowaniem lub nieuprawnionym ujawnieniem lub umożliwieniem nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych.
  2. Procesor jest zobowiązany do pomocy administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
  3. Procesor jest zobowiązany do pomocy administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
  4. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora, w terminie 14 dni od zakończenia świadczenia usług, Procesor usuwa dostępy do wszelkich danych osobowych lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
  5. Procesor udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.
  6. Procesor zobowiązuje się nie powierzać danych innemu podmiotowi bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Administratora. Procesor jest uprawniony do podpowierzenia przetwarzania danych wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Administratora. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych Procesor jest zobowiązany w umowie z podmiotem, któremu podpowierzono dane, zastrzec co najmniej takie same obowiązki jakie obciążają Procesora w umowie w zakresie gwarantującym taki sam lub wyższy poziom ochrony danych osobowych. Procesor jest uprawniony do podpowierzenia kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Procesora Podwykonawcy, Procesor:
   1. zawiera z Podwykonawcą na piśmie odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej Umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO, z określeniem stosownego do Umowy celu, czasu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz rodzaju danych osobowych i kategorii osób, których te dane dotyczą;
   2. zawiera w Umowie podpowierzenia z Podwykonawcą zapisy gwarantujące zabezpieczenie danych osobowych na poziomie nie niższym niż określony w niniejszych Ogólnych Warunkach;

bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Ogólnych Warunków w zakresie ochrony danych osobowych. Stroną dla Administratora w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania przez Podwykonawcę tych umów jest zawsze Procesor;

  1. zawiera w Umowie powierzenia (podpowierzenia) zapis dotyczący uprawnień Administratora do kontroli Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych w ramach Umowy podpowierzenia;
  2. zawiera w Umowie powierzenia (podpowierzenia) zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez uszczerbku dla zobowiązań Procesora – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, jakie ciążą na Procesorze, a wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz z Umowy, w szczególności obowiązki określone w § 9 ust. IV Umowy;
  3. przekazuje Administratorowi kopię umowy powierzenia (podpowierzenia) zawartej z Podwykonawcą,
  4. Procesor, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą Administratora, kolejne podpowierzenia, zapewnia Administratorowi posiadanie przez niego, na każdym etapie realizacji Umowy, aktualnego wykazu wszystkich podmiotów przetwarzających w ramach realizacji Umowy.
 1. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora o każdym przypadku zawarcia oraz rozwiązania umowy podpowierzenia danych w terminie 7 dni od zdarzenia.
 2. Procesor odpowiada za działania i zaniechania podmiotu, któremu podpowierzył dane jak za swoje własne działania.
 3. Procesor zobowiązuje się w szczególności, do przetwarzania powierzonych danych osobowych:
  1. wyłącznie w celu i zakresie określonym w Ogólnych Warunkach;
  2. nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy;
  3. z zapewnieniem wymagań, o których mowa w § 9 ust. I pkt 6 oraz § 9 ust. II pkt 3 Ogólnych Warunków.
 4. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Administratora o każdym, związanym z realizacją Umowy:
  1. żądaniu udostępnienia danych osobowych;
  2. udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi;
  3. żądaniu osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających z RODO;
  4. incydencie naruszenia ochrony danych osobowych nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia na adres email: office@globalcdt.com.

III. Obowiązki szczegółowe

 1. Procesor ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, w zakresie obowiązków, jakie RODO nakłada wprost na podmiot przetwarzający oraz przez cały okres trwania Umowy – w zakresie przestrzegania postanowień Umowy.
 2. Procesor zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 RODO ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie z jego winy powstaną po stronie Administratora w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową – w zakresie ochrony danych osobowych oraz aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stopniu, w jakim się do powstania szkody przyczynił.
 3. Procesor zobowiązuje się udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w art. 28 RODO, oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. Procesor zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności.
 4. Procesor nie jest uprawniony do transferu danych osobowych do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz oświadcza, że nie korzysta i nie będzie korzystał z usług Podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.
 5. Procesor nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej oraz oświadcza, że nie korzysta i nie będzie korzystał z usług Podwykonawców, którzy przetwarzają dane osobowe w chmurze obliczeniowej.
 6. Procesor, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza zakres wyznaczony Umową, staje się administratorem tych danych przetwarzanych poza zakresem.
 7. Procesor w zakresie realizowanej umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Ogólnych Warunków, przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, jakie ciążą na Administratorze, a wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz z niniejszej umowy powierzenia, w szczególności obowiązki określone w § 9 ust. I pkt. 6 i 9 oraz § 9 ust. II pkt. 3, 5, 6, 12 i 13 Ogólnych Warunków.

IV. Czas trwania umowy

 1. Umowa powierzenia danych zostaje zawarta na czas trwania umowy, o której mowa w § 9 ust. I pkt 2 Ogólnych Warunków i rozwiązuje się z chwilą jej ustania.
 2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ustalenia, iż Procesor przetwarza dane niezgodnie z Umową lub z RODO.
 3. Strony uzgadniają, że w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Procesor na wyraźne pisemne żądanie Administratora według jego wyboru wyda Administratorowi lub zniszczy wszystkie powierzone mu do przetwarzania dane osobowe oraz ich kopie w sposób uniemożliwiający odczyt danych lub przeprowadzi ich anonimizację i na żądanie Administratora przedstawi poświadczenie potwierdzające wykonanie tych czynności. Przed usunięciem danych Procesor jest zobowiązany do poinformowania pisemnie Administratora o terminie usunięcia. W przypadku niepoinformowania Administratora pisemnie o terminie usunięcia danych Procesor nie jest uprawniony do ich usunięcia, uszkodzenia, zanonimizowania itp.
 4. W przypadku gdy inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego zabraniają zniszczenia wszystkich albo części danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy, wówczas Procesor zobowiązany jest zapewnić ich poufność, integralność i rozliczalność w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz nie przetwarzać ich dłużej w sposób aktywny. W takim wypadku Procesor poinformuje pisemnie Administratora wskazując te przepisy.
 5. Administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Procesora powierzonych mu danych osobowych, w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot przetwarzający wynika wprost z RODO; Procesor jest zobowiązany do poddania się kontroli lub przedłożenia dokumentów w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Administratora takiego żądania.
  2. żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Ogólnych Warunków w zakresie ochrony danych osobowych;
  3. żądania natychmiastowego zwrotu Administratorowi lub zaprzestania przetwarzania powierzonych danych w trybie określonym w § 9 ust. IV pkt 3 w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
  4. Procesor jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich zapytaniach kierowanych do Procesora ze strony uprawnionych organów kontrolnych w sprawie realizacji Umowy stanowiącej faktyczną podstawę powierzenia lub umowy powierzenia oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach.

§ 10 Prawa autorskie

 1. Dostawca usług zobowiązany jest do niezwłocznego ujawnienia Corporate Diplomats & Translators na piśmie wszelkich prac chronionych prawem autorskim, w tym oprogramowania oraz wszelkich innowacji i usprawnień technologicznych, niezależnie od tego, czy zostały one opatentowane, czy też nie (bez względu na to, czy jest to procedura, proces, urządzenie, przedmiot, projekt, oprogramowanie, tekst lub inna wartość) stworzone lub wykonane przez Dostawcę usług samodzielnie lub wspólnie w ramach wykonania Usługi.
 2. Wszelkie prace i rezultaty powstałe w trakcie realizacji zamówienia, mogące stanowić przedmiot ochrony praw autorskich (w tym teksty, oprogramowanie, znaki i inne), innowacje bądź usprawnienia stanowią wyłączną własność Corporate Diplomats & Translators (lub jego klienta), z wyłączeniem sytuacji, w których Corporate Diplomats & Translators na piśmie postanowił inaczej.
 3. Dostawca usług w ramach wynagrodzenia (z chwilą wydania tłumaczenia) udziela Corporate Diplomats & Translators oraz Klientowi zlecającemu tłumaczenie, licencję na korzystania z utworu stanowiącego tłumaczenie na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania tłumaczenia (dalej Utworu), a w szczególności:
  1. w zakresie zwielokrotniania i utrwalania przy użyciu wszelkich dostępnych technik (w tym techniką kserograficzną, reprograficzną, fotokopiowania, techniką elektroniczną i cyfrową, w formie zapisu magnetycznego) czy wprowadzania do pamięci komputera;
  2. w zakresie swobodnego wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, w tym rozporządzania, obciążania, zbywania, oddania do korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia oryginału lub egzemplarzy Utworu na rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie;
  3. w zakresie publicznego udostępnienia – publiczne wystawienie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposób, w tym w sieci Internet, Intranet i w sieciach zamkniętych oraz publikowania, udostępniania Utworu w inny sposób, publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp,
  5. wykonywania zmian, modyfikacji, opracowań oraz tłumaczeń Utworu.
 4. Dostawca usług zobowiązuje się wobec Corporate Diplomats & Translators do niewykorzystywania wykonanej Usługi w jakimkolwiek celu, poza celem wynikającym z Umowy o wykonanie usługi. Dostawca usług oświadcza, iż nie będzie przenosił autorskich praw majątkowych do Utworu, jak również nie będzie udzielał licencji na Utwory podmiotom innym niż wskazane w § 10 ust. 3 Ogólnych Warunków.
 5. Dostawca usług upoważnia Corporate Diplomats & Translators oraz Klientów zlecających wykonanie usług do udzielania nieograniczonych sublicencji wykonanej usługi na polach eksploatacji określonych w § 10 ust. 3 Ogólnych Warunków, jak również wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie w wymienionym zakresie opracowań Utworu. Dostawca udziela Corporate Diplomats & Translators zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań i adaptacji.
 6. Z chwilą wydania usługi Dostawca usług przenosi na Corporate Diplomats & Translators wyłączne prawo uzyskania patentu, prawa ochronnego na znak towarowy albo prawa z rejestracji (wzoru użytkowego lub przemysłowego) Utworu (w tym jego części) w kraju i za granicą i przyznaje Corporate Diplomats & Translators wyłączne pierwszeństwo uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji Utworu (w tym jego części) w kraju i za granicą.
 7. Dostawca usług zarówno w okresie wykonywania Usługi, jak i po zakończeniu tego okresu, zobowiązuje się do pełnej współpracy w zakresie podejmowania działań i środków koniecznych, zmierzających do uzyskania przez Corporate Diplomats & Translators lub potwierdzenia statusu własności wynikającego z takich praw.
 8. Dostawca usług nie może publikować lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających treści wykonane w ramach zamówienia. Corporate Diplomats & Translators zatrzymuje prawa własności tych materiałów, w tym prawa autorskie.
 9. Dostawca usług oświadcza, iż wynagrodzenie z tytułu wykonania tłumaczenia w całości zaspokaja Dostawcę z tytułu udzielenia licencji sublicencji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w § 10 ust. 3 Ogólnych Warunków oraz z tytułu udzielenia zgód oraz przyjęcia na siebie obowiązków określonych w § 10 Ogólnych Warunków.
 10. Dostawca oświadcza, iż licencje, sublicencje i zgody oraz zobowiązania przyjęte przez niego zgodnie z niniejszym paragrafem nie zostały ograniczone czasowo ani terytorialnie.
 11. Dostawca oświadcza, iż wykonana przez niego usługa stanowi utwór oryginalny, który nie narusza czyichkolwiek praw autorskich.
 12. Niniejsza umowa nie zobowiązuje Corporate Diplomats & Translators ani jej Klientów do rozpowszechnienia Utworu.

§ 11 Klauzula poufności

 1. Dostawca usług zobowiązany się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, w tym w szczególności obejmujących tajemnicę handlową Corporate Diplomats & Translators i uzyskanych od Corporate Diplomats & Translators w związku z realizacją Usługi. Dostawca usług zobowiązany jest do zachowania poufności, w szczególności wszelkich informacji, dokumentów, danych kontaktowych, danych osobowych, treści przetwarzanych dokumentów oraz materiałów otrzymanych lub uzyskanych zarówno w sposób zamierzony, jak i przypadkowy od Corporate Diplomats & Translators, jej wspólników oraz pracowników, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, a dotyczących w szczególności jakichkolwiek danych i spraw klientów oraz kontrahentów Corporate Diplomats & Translators, struktury organizacyjnej, jak również organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności przez Corporate Diplomats & Translators, które w dalszej części nazwane są Informacjami Poufnymi. Dostawca usług zobowiązuje się do powstrzymania się od przekazania, ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących Informacje Poufne albo ich bezprawnego nabycia lub nabycia od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza to interes Corporate Diplomats & Translators.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, czy określona informacja lub wiadomość jest Informacją Poufną, domniemywa się, iż stanowi Informację Poufną.
 3. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Ogólnych Warunków współpracy z Dostawcami usług są w szczególności nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne Corporate Diplomats & Translators lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których firma Corporate Diplomats & Translators podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a ponadto dokumenty, materiały, informacje dotyczące struktury organizacyjnej Corporate Diplomats & Translators i wykorzystywanych narzędzi oraz rozwiązań, jej prawnych następców, a także informacje dotyczące bazy klientów, podmiotów zależnych i kontrahentów, organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności, a także wszelkie dane dotyczące partnerów i klientów Corporate Diplomats & Translators lub inne informacje o usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formułach, metodach handlowych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych dostępowych do Platformy internetowej, danych marketingowych, danych o klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje Corporate Diplomats & Translators i jej klienta nabyte przez Dostawcę usług w trakcie trwania umowy z Dostawcą Usług.
 4. Informacje Poufne przekazane przez Corporate Diplomats & Translators stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a Dostawca usług jest uprawniony do ich wykorzystania w koniecznym zakresie, przy czym wyłącznie w celu wykonywania Usługi. Dostawca usług zobowiązuje się do korzystania z Informacji Poufnych w ramach, w jakich został do tego uprawniony i wyłącznie w sposób i w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy.
 5. Dostawca usług zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności w zakresie związanym z zachowaniem w tajemnicy Informacji Poufnych uzyskanych od Corporate Diplomats & Translators, jego pracowników, podmiotów zależnych oraz klientów i kontrahentów. Dostawca zobowiązuje się w trakcie i w związku ze współpracą do należytego zabezpieczenia materiałów, dokumentów, urządzeń lub innych nośników zawierających Informacje Poufne w taki sposób, aby osoby nieupoważnione nie uzyskały do nich bezprawnego dostępu. Dostawca zobowiązuje się, w szczególności:
  1. zapobiegać ujawnieniu, publikacji czy też rozpowszechnieniu Informacji Poufnych, poprzez zachowanie takiej samej staranności w działaniu, jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu, publikacji oraz rozpowszechnieniu własnych informacji o podobnym charakterze, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach;
  2. wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów wzajemnej współpracy Stron.
 6. Wszelkie Informacje Poufne stanowią wyłączną własność Corporate Diplomats & Translators. Przekazanie Dostawcy usług Informacji Poufnej nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnej, poza prawem wykorzystania jej zgodnie z Umową. W szczególności przekazanie jakichkolwiek Informacji Poufnych obejmujących autorskie prawa majątkowe, nie stanowi udzielenia licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 7. Dostawca usług zobowiązuje się, że wszelkie dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające Informacje Poufne oraz wszelkie kopie, przedruki, reprodukcje i tłumaczenia powyższych informacji wykonane przez Corporate Diplomats & Translators zostaną niezwłocznie zwrócone lub usunięte na każde wezwanie Corporate Diplomats & Translators. Usunięciu lub zwrotowi podlegają na tych samych zasadach dokumenty i materiały pochodne, tj. opracowane przez Dostawcę lub na jego zlecenie, na podstawie dokumentów lub materiałów przekazanych przez Corporate Diplomats & Translators w związku z realizacją Umowy.
 8. W przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia przez Dostawcę usług Dostawca usług niezwłocznie zwróci lub usunie wszelkie dokumenty lub inną własność materialną (w tym nośniki niezależnie od formy utrwalenia) zawierającą, związaną lub odnoszącą się do Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy zostały one przygotowane przez Corporate Diplomats & Translators, czy przez inne osoby.
 9. W rozumieniu Ogólnych Warunków Informacjami Poufnymi nie są informacje:
  1. które zostały ujawnione przez Corporate Diplomats & Translators publicznie;
  2. publicznie znane lub publicznie dostępne;
  3. co do których Corporate Diplomats & Translators w formie pisemnej zastrzegł podczas przekazywania ich Dostawcy, iż informacje są jawne;
  4. o przekazanie których wnosi sąd lub organ administracji na podstawie przepisu prawa.
 10. Dostawca usług jest uprawniony do ujawniania Informacji Poufnych tylko tym swoim pracownikom, którym powzięcie takich informacji jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze współpracy, i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy. Dostawca przekazuje Informacje Poufne swoim pracownikom pod warunkiem, że zostaną oni poinformowani o poufnym charakterze otrzymywanych Informacji Poufnych i zobowiążą się w formie pisemnej do zachowania ujawnionych Informacji Poufnych w całkowitej tajemnicy i nie ujawniania ich w całości lub w części jakimkolwiek innym osobom, jak również do nie wykorzystywania ich do żadnych innych celów niż określone niniejszymi Ogólnymi Warunkami i w zakresie nie mniejszym niż wyznaczonym Umową.
 11. Dostawca usług zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w zabezpieczeniu Informacji Poufnych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w tym w szczególności do ich należytego zabezpieczenia w posiadanych systemach informatycznych. W przypadku powzięcia przez Dostawcę usług podejrzenia, że jakakolwiek osoba trzecia weszła w nieuprawnione posiadanie pozostających w jego dyspozycji Informacji Poufnych, w tym w szczególności doszło do bezprawnego naruszenia zabezpieczeń używanych przez Dostawcę systemów informatycznych, Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Corporate Diplomats & Translators o takim fakcie oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zabezpieczających.

§ 12 Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863770, posiadająca NIP 1182214829, REGON 387299795 oraz adres poczty elektronicznej office@globalcdt.com (dalej Corporate Diplomats & Translators).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@globalcdt.com lub pisemnie na adres: Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o., ul. Ksawerów 3, 02–656 Warszawa.
 3. Corporate Diplomats & Translators przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług, a także celem podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy;
  2. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Corporate Diplomats & Translators w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług, w tym w celu prowadzenia rozliczeń podatkowych;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym na potrzebę ochrony praw administratora w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
  4. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – gdy przetwarzanie dotyczy danych, co do których Użytkownik wyraził zgodę, a w szczególności w celach marketingowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych, w szczególności gdy uprawnienie wynika z przepisu prawa (w tym Urzędy Skarbowe, organy egzekucyjne, sądowe i prowadzące postępowania karne);
  2. podmioty przetwarzające dane z upoważnienia Corporate Diplomats & Translators i na jego zlecenie, w szczególności:
   1. przedsiębiorcom hostingującym skrzynki mailowe oraz udostępniającym przestrzenie dyskowe administratora (Google LLC);
   2. zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa);
   3. obsługa prawna;
   4. podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online.
 5. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności na potrzebę ochrony praw administratora w postępowaniach sądowych i administracyjnych, jednakże nie dłużej niż do chwili wygaśnięcia roszczeń. Podstawowy okres przedawnienia roszczeń cywilnych wynikający z art. 118 Kodeksu cywilnego wynosi 6 lat. Dane osobowe przechowywane na podstawie zgody są przetwarzane nie dłużej niż do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.
  6. Corporate Diplomats & Translators gwarantuje realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) w przypadku gdy:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
 6. W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Przekazywanie danych następuje na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.
 8. Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, brak ich podania będzie skutkował niemożnością zarówno zawarcia, jak i wykonania umowy. Przekazanie danych na podstawie zgody w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
 10. Fima Corporate Diplomats & Translators nie będzie wykorzystywała danych Użytkownika do profilowania, ani żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych warunków współpracy z dostawcami usług uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych lub niemożliwych do spełnienia postanowień znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania Usługi Strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny, w szczególności będą starały się podjąć postępowanie mediacyjne przed wyznaczonym przez Strony Mediatorem, w dobrej wierze i w poszanowaniu wzajemnego słusznego interesu, a w razie braku porozumienia w tym zakresie sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunków współpracy z dostawcami usług mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Corporate Diplomats & Translators ma prawo dokonania zmiany Ogólnych warunków współpracy z Dostawcami usług z zachowaniem trybu oraz warunków określonych obowiązującymi przepisami prawa, ze skutkiem dla Umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych warunków współpracy z Dostawcami usług.

Pobierz dokumenty w formacie PDF

Ogólne warunki współpracy z dostawcami i polityka prywatności