CD&T logo
 • English
 • Polski

Zasady kontroli jakości tłumaczeń

Usługi wykonywane na zamówienie Corporate Diplomats & Translators podlegają ocenie.

W Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. przyjęto system oceny pod nazwą TRAFFIC LIGHTS [światła drogowe regulujące ruch, zatrzymujące lub zezwalające na wydanie gotowego tłumaczenia klientowi].

Według tego systemu podstawę oceny stanowią następujące kategorie błędów:

Światło zielone

OCENA BARDZO DOBRA

Bez wad/błędów. Tłumaczenie nie wymaga wprowadzania korekt lub weryfikator wprowadza nieznaczne poprawki mające na celu udoskonalenie dobrze wykonanego tłumaczenia.

OCENA DOBRA

Wady/błędy nieistotne dla poprawności tłumaczenia oraz zrozumienia i poprawnej interpretacji treści tłumaczenia. Tłumaczenie może zostać wydane klientowi jako wyrób zgodny z wymaganiami jakościowymi oraz ze specyfikacją klienta.

Światło żółte

OCENA DOSTATECZNA

Wady/błędy istotne, lecz niemające wpływu na poprawne rozumienie przetłumaczonego tekstu. Tłumaczenie wymaga korekt, które mają na celu naprawę wad polegających np. na wadliwej interpretacji, wadliwej gramatyce, interpunkcji, wielokrotnym powtarzaniu tego samego błędu, błędnych danych, braku zgodności z realiami języka docelowego, a także na niezastosowaniu się do specyfikacji przedstawionej przez klienta, wewnętrznych zaleceń itp.

OCENA MIERNA

Wady błędy istotne, mające wpływ na poprawne rozumienie przetłumaczonego tekstu. Tłumaczenie nie może zostać wydane klientowi bez odpowiedniej korekty i potwierdzenia, że wady tłumaczenia zostały skutecznie usunięte.

Światło czerwone

OCENA NIEDOSTATECZNA

Wady/błędy krytyczne, dyskwalifikujące. Tłumaczenie wymaga gruntownej korekty lub ponownego tłumaczenia. Tłumaczenie nie może zostać wydane klientowi bez odpowiedniej korekty lub bez ponownego tłumaczenia oraz potwierdzenia, że wady tłumaczenia zostały skutecznie usunięte.

Ocena tłumaczenia

Ocena tłumaczenia polega na analizie trafności wyborów tłumacza dotyczących terminologii, zgodności terminologii ze stylem tekstu, odzwierciedlenia znaczenia tekstu źródłowego, właściwego rejestru, precyzji i jasności sformułowań/przekazu oraz braku błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych itd. Ocenę zatem kształtować będzie spełnienie warunków opisanych poniżej.

Warunki spełniające wymagania poprawnie wykonanego tłumaczenia:

Wierność/Dokładność tłumaczenia – warunek spełniony, jeżeli:

 1. przetłumaczono cały tekst, tj. brak pominiętych fragmentów, fraz, wyrazów, brak obcych fragmentów, fraz, wyrazów pozostawionych w tekście; przypisy tłumacza dopuszczalne są wyłącznie w sytuacjach tego wymagających
 2. wszystkie zdania, frazy, wyrazy zinterpretowano poprawnie, zgodnie ze znaczeniem, sensem, akcentami, emocjami oryginału
 3. wątpliwe zdania, frazy, wyrazy, wyrażenia itp. zostały sprawdzone/zweryfikowane w kilku (co najmniej w dwóch) źródłach.

Właściwa terminologia – warunek spełniony, jeżeli:

 1. zastosowano terminologię wymaganą, skonsultowaną i uzgodnioną z klientem
 2. zastosowano terminologię sugerowaną, np. przez TM (Translation Memory)
 3. zastosowano terminologię sugerowaną przez słowniki, leksykony, źródła, strony www, standardy, zwyczaje, praktyki, żargony itp.
 4. wszelkie wątpliwości wynikające z sugestii powyższych zweryfikowano i przyjęto – po zatwierdzeniu stron – jako terminologię ostateczną
 5. przyjęta terminologia stosowana jest konsekwentnie w całym tłumaczeniu
 6. w przypadku pracy zespołowej wszyscy tłumacze stosują tę samą terminologię

Styl i poprawność językowa; interpunkcja – warunek spełniony, jeżeli:

 1. zachowana została logiczna spójność, tekst jest zrozumiały w sposób naturalny
 2. tekst pozbawiony jest kalek językowych, nadmiernych powtórzeń tych samych zwrotów itp.
 3. styl dostosowany jest do stylu oryginału, np. formalny, literacki, potoczny
 4. zdania łamane są zgodnie z zasadami języka docelowego z zachowaniem logiki, spójności i myśli oryginału
 5. zastosowano interpunkcję właściwą dla języka docelowego; zastosowana interpunkcja nie powoduje zaburzeń interpretacyjnych w stosunku do oryginału

Zgodność z realiami języka docelowego: odniesienia, formaty, standardy itp. – warunek spełniony, jeżeli: 

 1. zastosowano właściwe dla danego języka specyficzne konwencje dotyczące np. zapisu jednostek miar i wag, formatów liczb, dat, numerów, kodów; w każdym z języków występują również specyficzne odniesienia regionalne, geograficzne, administracyjne itp.
 2. przykłady, odniesienia (przysłowia) zastosowane w tekście są zrozumiałe dla odbiorcy i/lub odpowiadają realiom języka docelowego

Formatowanie tekstu – warunek spełniony, jeżeli: 

 1. zastosowano formatowanie odpowiadające oryginałowi lub uzgodnione z zamawiającym
 2. tekst po przetłumaczeniu/korekcie został właściwie „oczyszczony”
 3. zapewniono konsekwencję i integralność formatowania

Corporate Diplomats & Translators zapewnia współpracującym tłumaczom konsultacje w zakresie poprawności językowej i merytorycznej tłumaczonych tekstów.

Kontrola jakości tłumaczeń odbywa się na podstawie procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania czterech międzynarodowych norm:

ISO 9001 System zarządzania jakością
ISO 17100 Usługi tłumaczeniowe – wymagania
DIN 2345 Zawieranie umów na wykonanie tłumaczeń
ISO/IEC 27001 System zarządzania bezpieczeństwem informacji